Regulamin portalu „coturobic.info”

§ 1 Definicje

Portal – serwis internetowy należący do Administratora umieszczony pod adresem coturobic.info zawierający zbiór stron internetowych w ramach którego Administrator świadczy e –usługi .
Administrator portalu : Mateusz Warzocha – COTUROBIC.INFO MATEUSZ WARZOCHA, al. gen. Władysława Sikorskiego 254, 35-304 Rzeszów, NIP: 8133002427 (Usługodawca)
E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, w sposób zautomatyzowany polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ,zindywidualizowana ( świadczona na indywidualne zlecenie Użytkownika ) i realizowana bez jednoczesnej obecności obu stron w jednej lokalizacji za pośrednictwem serwisu internetowego 
Użytkownik(Usługobiorca) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną , osobę prawną a także jednostkę organizacyjną nie posiadające osobowości prawnej, której przepisy przyznają podmiotowość prawną korzystającą z portalu i usług oferowanych w ramach serwisu coturobic.info 
Newsletter - oznacza list elektroniczny przesyłany za zgodą Użytkownika, na jego adres e-mail podany w Formularzu, zawierający informacje gospodarcze, marketingowe i handlowe.
Administrator danych osobowych - należy przez to rozumieć: Mateusz Warzocha – COTUROBIC.INFO MATEUSZ WARZOCHA, al. gen. Władysława Sikorskiego 254, 35-304 Rzeszów (Usługodawca), który przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. 
Płatność –rozliczenie transakcji kartą kredytową, lub e-przelewem dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu paypal.com
Formularz rejestracyjny - oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę w procedurze rejestracyjnej Użytkownika (Usługobiorcy) umożliwiający przekazanie Usługodawcy danych niezbędnych do dokonania rejestracji.
Wpisy – komentarze oraz wszelkie treści znajdujące się na portalu 
Forum - forum dyskusyjne udostępnione zarejestrowanym Użytkownikom, przez Administratora umożliwiające Użytkownikom zamieszczanie komentarzy oraz prowadzenie dyskusji .


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu coturobic.info
2. Portal przeznaczony jest głównie dla osób fizycznych zainteresowanych turystyką, spędzaniem wolnego czasu w danej lokalizacji organizując sobie w ten sposób czas wolny , co nie wyklucza korzystania z niego osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadające osobowości prawnej ,której przepisy przyznają podmiotowość prawną.
3. Korzystając z Portalu
coturobic.info Użytkownik w momencie rejestracji potwierdza, że zapoznał się z jego treścią a także akceptuje wszystkie jego postanowienia.§ 3. Zawartość portalu. Świadczenie usług

1. W zakresie w jakim do korzystania z Portalu nie jest wymagana rejestracja Administrator umożliwia Użytkownikowi dostęp do bezpłatnych treści umożliwiających zapoznanie się z nimi obejmujących:
- informacje dotyczące Usługodawcy ,finansowania portalu ze środków UE
- opis funkcjonalności i korzyści jakie przynosi Użytkownikowi portal 
- wejście na portale reklamodawców i afiliantów poprzez kliknięcie w ich banery reklamowe 
- zapoznanie się z regulaminem korzystania z portalu 
2. Usługami płatnymi świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu są :
- Aplikacja umożliwiająca
wygenerowanie listy propozycji spędzania wolnego czasu na podstawie sprecyzowanych przez użytkownika, zindywidualizowanych parametrów. Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność e-usługi umożliwia Użytkownikowi portalu wybór spośród wielu możliwości propozycji spędzania wolnego czasu. Wybór zostanie dokonany dokładnie na podstawie sprecyzowanych przez użytkownika parametrów, m. in. takich jak: preferowany sposób spędzania wolnego czasu, akceptowana odległość wyszukiwanych wydarzeń od miejsca aktualnego pobytu nabywcy e-usługi, przedział wiekowy, termin, ewentualny koszt wstępu, warunki atmosferyczne itp. Skorzystanie z omawianej e-usługi pozwoli na:

-optymalizację formy spędzania wolnego czasu przez nabywcę e-usługi,

-oszczędność środków finansowych,

-oszczędność czasu przeznaczonego na wyszukanie pożądanej formy spędzania wolnego czasu,

-uzyskanie bonów rabatowych. (E-usługa nr 1)

Aplikacja umożliwiająca wygenerowanie zindywidualizowanego Informatora Turystycznego na podstawie sprecyzowanych przez Użytkownika parametrów. Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność omawianej e-usługi umożliwia Użytkownikowi portalu stworzenie indywidualnego Informatora Turystycznego w oparciu o określone przez system kryteria. Po wskazaniu odpowiedzi na pytania Użytkownik portalu otrzyma dostęp do profesjonalnej i kompleksowej informacji turystycznej obejmującej swoim zakresem jedynie te obszary, które są interesujące dla nabywcy e-usługi. Ponadto bardzo ważnym elementem

niniejszej usługi będzie możliwość korzystania z niej przez osoby słabo widzące z wykorzystaniem modułu, który zawarte informacje w Informatorze Turystycznym będzie odczytywał. (E-usługa nr.2)
3. Dostęp Użytkownika do usług płatnych wymaga dokonania uprzedniej rejestracji 
4 Administrator zapewnia także Użytkownikowi po uprzednim dokonaniu rejestracji możliwość bezpłatnego korzystania z forum portalu a także zapisanie się na liście mailingowej celem otrzymywania newslettera.
5. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portalu są płatne.
6.Korzystanie przez Użytkownika z treści zamieszczonych na Portalu oraz oferowanych usług wymaga n/w wymagań technicznych:
- komputer wraz z dostępem do sieci Internet,
- oprogramowanie do przeglądania stron internetowych
7. Możliwe jest korzystanie z portalu za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartphone.


§4. Rejestracja, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,rozwiązanie umowy 

1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem
http://coturobic.info/uzytkownicy/rejestracja
2. W procesie rejestracji Użytkownika wymagane jest podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym . Dane wprowadza się w pola profilu Użytkownika do tego przeznaczonych. 
3. Rejestracja w Portalu coturobic.info jest darmowa. W procesie rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go. 
4. Użytkownik wpisując informacje w trakcie procesu rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
5.Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
6.Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w §3 pkt. 2. –4 jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w portalu poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
7. Z chwilą rejestracji i zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą
8. Jeżeli do zawarcia umowy dojdzie z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art.22.1 kodeksu cywilnego, osoba taka może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Administratora Portalu wskazany w nin. Regulaminie. 
11. Stosownie do zapisu art.10 ust.3 pkt.1ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.z póż. zm.) Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez portal przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę powyższe Użytkownikowi- będącemu konsumentem - nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na warunkach określonych w powołanej ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.z póżn. zm)
12. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
13. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez zgłoszenie na adres poczty elektronicznej Administratora:
admin@coturobic.info żądania usunięcia jego konta albo poprzez samodzielne usunięcie swojego konta. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi takie żądanie Administratorowi, jego konto zostanie osunięte w ciągu 24 godzin .
14. Rozwiązanie umowy przez Administratora następuje poprzez usunięcia konta Użytkownika.
15. O usunięciu konta Użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mail lub sms. 
16. Zarejestrowanie się Użytkownika na Portalu automatycznie tworzy konto Użytkownika, do którego ma on dostęp za pomocą uzyskanego trakcie rejestracji loginu i hasła.


§ 5. Zasady korzystania z E-usługi nr.1


Aplikacja umożliwiająca wygenerowanie listy propozycji spędzania wolnego czasu

1. Z aplikacji Użytkownik będzie mógł korzystać w dowolnym miejscu i wybranym przez siebie czasie ( z zastrzeżeniem § 7) za pośrednictwem zestawu komputerowego/ laptopa,pod warunkiem posiadania dostępu do sprawnie działającego,publicznego połączenia internetowego,bez względu na rodzaj zainstalowanej przeglądarki internetowej. 
2. Celem wygenerowania przez aplikację e-usługi nr. 1 Użytkownik będzie musiał
sprecyzować określone parametry:
- kategorie (gastronomia, rozrywka, zwiedzanie, zakupy, kultura, noclegi)
- odległość atrakcji
- opcje dodatkowe (przystosowanie dla dzieci, dla niepełnosprawnych, parking, tylko pozytywnie oceniane, tylko ze zdjęciem)
3. Określanie parametrów ma charakter zamknięty.
4. Po wyborze wszystkich parametrów system wygeneruje zindywidualizowaną e-usługę, która stanie się dostępna dla Użytkownika po dokonaniu płatności o czym użytkownik zostanie poinformowany za pomocą specjalnego komunikatu wysłanego drogą e-mail lub sms.
5. Komunikat przesłany Użytkownikowi będzie zawierał informacje o wysokości opłaty i możliwości jej uregulowania.
6. Zakup usługi następuję poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję”. Użytkownik zostanie następnie przekierowany do strony systemu płatności gdzie dokonać może wyboru sposobu dokonania zapłaty Po dokonaniu wyboru proces zapłaty przebiega stosownie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
7. Zakupiona e-usługa staje się dostępna dla Użytkownika w momencie otrzymania przez portal informacji o dokonaniu zapłaty, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-maila lub sms (informacja o dostępności usługi)


§ 6. Zasady korzystania z E-usługi nr.2


Aplikacja umożliwiająca identyfikację oraz przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom chorobowym (profilaktyka). 

1. Z aplikacji umożliwiającej identyfikacje oraz przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom chorobowym Użytkownik będzie mógł korzystać w dowolnym miejscu i wybranym przez siebie czasie ( z zastrzeżeniem § 7) za pośrednictwem zestawu komputerowego/ laptopa,pod warunkiem posiadania dostępu do sprawnie działającego,publicznego połączenia internetowego,bez względu na rodzaj zainstalowanej przeglądarki internetowej.
2 .Użytkownik, które chce zakupić e-usługę nr 2 nie musi być on nabywcą e-usługi nr 1.
3. Użytkownik która zarejestrował się już przy okazji korzystania z e-usługi nr 1, nie musi dokonywać powtórnej rejestracji.
4.Celem wygenerowania przez aplikację e-usługi nr. 2 Użytkownik będzie musiał
sprecyzować określone parametry:
- kategorie (gastronomia, wycieczki, zwiedzanie, zakupy)
- długość trasy

- liczbę atrakcji
- początek i koniec trasy

- przybliżony czas przejazdu

5. Określanie parametrów ma charakter zamknięty.
6. Po wyborze wszystkich parametrów , system wygeneruje zindywidualizowaną e-usługę, która będzie dostępna dla Użytkownika po dokonaniu płatności o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą specjalnego komunikatu przesłanego e mailem lub sms informującego jedynie o ilości potencjalnych zagrożeń chorobowych .
7. Komunikat przesłany Użytkownikowi będzie zawierał informacje o wysokości opłaty i możliwości jej uregulowania.
8. Zakup usługi następuję poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję”. Użytkownik zostanie następnie przekierowany do strony systemu płatności gdzie dokonać może wyboru sposobu dokonania zapłaty Po dokonaniu wyboru proces zapłaty przebiega stosownie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
9. Zakupiona e-usługa staje się dostępna dla Użytkownika w momencie otrzymania przez Usługodawcę informacji o dokonaniu zapłaty o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-maila lub sms


§ 7. Dostęp do informacji i materiałów w ramach nabytych e-usług 1 i 2 

1. Użytkownik dokonując opłaty uzyskuje dostęp do informacji i materiałów w ramach oferowanych e-usług przez okres 12 miesięcy od daty poinformowania go o dostępności zapłaconej usługi .
2. Po upływie wym. terminu Użytkownik zachowuje hasło i login lecz dostęp do informacji w ramach płatnych e-usług przestanie być aktywny i wymagał będzie ponownie dokonania procesu wyboru danej płatnej usługi oraz dokonania zapłaty. 


§ 8. Płatności 

1. Użytkownik może dokonać wyboru następujących form zapłaty
a/ przelew elektroniczny,
b/ karta kredytowa 
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu platności PayPal (paypal.com).
3. Dokonanie płatności za pośrednictwem paypal.com oznacza akceptację Regulaminu dokonywania płatności w systemie PayPal
4. Usługodawca może przyznawać kody rabatowe. 
5. Użytkownik może korzystać z kodu rabatowego uprawniającego do otrzymania zniżki na e-usługę w przypadku zakupu drugiej usługi danego rodzaju i kolejnych następujących po zakupie drugiej usługi e-usług .
6. Na etapie dokonywania płatności nabywca będzie mógł wpisać do stworzonej w tym celu aplikacji przesłany mu wcześniej drogą e-mail lub sms kod rabatowy uprawniający do otrzymania zniżki na e-usługę. 
7. Po dokonaniu płatności, po uprzedniej weryfikacji jej poprawności przez system, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji droga maiIową lub poprzez sms.

§ 9. Newsletter

1. Użytkownik który dokonał rejestracji może zamówić newsletter serwisu 
2. Zamówienie newslettera jest bezpłatne
3. Użytkownik może w każdej chwili dokonać rezygnacji z jego subskrypcji wysyłając informacje o rezygnacji na adres e –mail Administratora podany w nin. Regulaminie.
4. Przesyłanie newsletterów następuje na skrzynkę e mail Użytkownika.
5. Dokonując zamówienia newslettera Użytkownik wyraża zgodę na wysyłania przez Administratora informacji handlowych i reklamodawców na jego adres e mailowy podany w procesie rejestracji 

§ 10. Korzystanie z forum

1. Zarejestrowany w serwisie Użytkownik ma prawo do korzystania z forum portalu
2. Administrator zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali procesu rejestracji i zaakceptowali postanowienia Regulaminu.
3. Użytkownik rejestruje swoją obecność na forum poprzez swój identyfikator (Nick) 
4. Nick nie może być podobny do innego użytkownika forum, nie może być oznaczeniem komercyjnym ani wyrażeniem wulgarnym. Taki nick nie zostanie przyjęty.
5. Forum stanowi wyłącznie obszar swobodnej wypowiedzi Użytkowników korzystających z forum. Za zamieszczone na forum treści odpowiadają osoby je zamieszczające. 
6. Na Forum nie mogą być także zamieszczane jakiekolwiek treści mające charakter reklamy a także treści osób trzecich chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.
7. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do treści naruszającej postanowienia nin. Regulaminu, przepisów prawa, niezgodnych z tematyką portalu a także treści obraźliwych i sprzecznych z dobrymi obyczajami a także ma prawo ich usunięcia .
8. Administratorowi przysługuje prawo dokonywania przerw technicznych w
zakresie udostępniania Forum.
9. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z korzystaniem z forum a także dotyczące jego funkcjonowania mogą być kierowane do Administratora na jego adres e –mailowy wskazany w nin. Regulamnie. 

§ 11. Cennik usług 

1. E-usługa 1 - "Lista propozycji spędzania wolnego czasu": 4 PLN brutto
2. E-usługa 2 - "Informator Turystyczny": 8 PLN brutto


§ 12. Reklamacja 

1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu w tym w zakresie oferowanych usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji Administratorowi.
2. Reklamacje można składać poprzez adres umieszczony na 
stronie kontaktowej
3. Wszelkie zgłoszone przez Użytkownika reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Na etapie procesu rejestracji i wypełnienia formularza rejestracyjnego Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie podanych formularzu danych osobowych a także danych podanych w ramach użytkowania serwisu w bazie danych Administratora, a także na przetwarzanie danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach wykonania usług , a także marketingowych i informacyjnych a także na ich przetwarzanie w przyszłości jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania wskazany wyżej –stosownie do art.23 powołanej ustawy .
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest podmiot wskazany w § 1 nin. regulaminu jako Administrator danych osobowych.
3. Administrator danych może na zasadzie art.31powołanej wyżej ustawy z dn.29.sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. 
4. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych i zapewnia ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administrator zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
6. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych,

§ 14. Odpowiedzialność Administratora (Usługodawcy)

1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia poprawności działania Portalu
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu awarii sieci, i wyłączenia systemu spowodowanych konieczności jego konserwacji
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam oraz wpisy zamieszczane przez użytkowników.
4. Wszelkie informacje oraz materiały zamieszczone i dostępne w ramach oferowanych na portalu usług mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny . Mają na celu jedynie udostępnienie informacji, które mogą ułatwiać planowanie podróży a także pogłębić wiedzę szeroko pojętej turystyki. Użytkowników. Z tych względów nie zastępują profesjonalnej mapy turystycznej. Nie mogą być zatem traktowane przez Użytkowników jako jedyne źródło dotyczące turystycznej mapy Polski. 

§15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie.
3. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich zamieszczenia na stronie Portalu. 
4. Korzystanie przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem jego akceptacji.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2014.